Thứ 307042020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Giải trí Thơ Truyện và Thơ Truyện Truyện sử VN Hoàng Lê nhất thống chí

Hoàng Lê nhất thống chí-Hồi thứ chín

Tướng Tây Sơn Võ Văn Nhậm đem quân lấn ngoài bờ cõi

Quan bình chương Trần Công Xán vâng mệnh bàn việc biên cương

Hoàng Lê nhất thống chí

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí-Hồi thứ bảy

Thủ hạ của quận Thạc có người tên là Nguyễn Liên, thấy thế lớn trong thiên hạ đang có chiều ngả về phía chúa, nên cho rằng việc Nhưỡng phò chúa khó mà có thể xoay chuyển được. Rồi nhân đó, muốn cho quận Thạc hợp vào với Nhưỡng, Liên bèn cố khuyên quận Thạc bỏ vua mà theo chúa. Quận Thạc trả lời:

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ nhất

Ngô gia văn phái

Hoàng Lê nhất thống chí

Dịch giả: Nguyễn Đức Vân và Kiều thu Hoạch

Hồi thứ nhất

Đặng Tuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung

Vương Thế Tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín.

 

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ sáu

Bức thư đến Tây Sơn vào ngày mười bốn tháng bảy. Vua Tây Sơn tiếp được thư, hết sức lo ngại, nghĩ bụng: "Bình luôn luôn lập được chiến công, đã làm cho hắn thêm kiêu ngạo. Huống hồ trong tay hắn lại nắm giữ đạo quân lớn, chuyên chế ở ngoài muôn dặm. Rồi Võ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh, những viên tướng dũng mãnh, mưu trí lại đều thuộc quyền sai khiến của hắn. Nếu cứ buông lỏng cho hắn bay nhảy ở ngoài, lâu dần ắt phải sinh ra những việc không hay.

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn

Ngô gia văn phái


Hoàng Lê nhất thống chí

Hồi thứ mười bốn

Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận
Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ ba

Ngô gia văn phái

Hoàng Lê nhất thống chí

Hồi thứ ba

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười ba

Ngô gia văn phái


Hoàng Lê nhất thống chí

Hồi thứ mười ba

Khiếp thanh thế, giặc mạnh rút lui
Nhờ viện binh, vua xưa trở lại

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ năm

Bình mặc đồ tang, đứng ở trên điện tế, coi xét lễ nghi hết sức chu đáo. Lúc đang tế, có viên tả phiên lại hơi có vẻ cười, Bình sai lôi ngay ra chém. Đại khái đối với việc tang lễ, Bình hết sức kính cẩn như vậy.

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười hai

Lại nói, viên tham tri chính sự Lê Duy Đản và viên phó đô ngự sử Trần Danh án theo đường tắt trong núi đi đến vùng Hoà Lạc (thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), gặp lúc quân do thám của viên đô đốc Tây Sơn Nguyễn Văn Diệm đi tuần, xét hỏi rất ngặt, người nào không có giấy tờ đều bị ngăn trở.

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ hai

Ngô gia văn phái

Hoàng Lê nhất thống chí

Hồi thứ hai

Lập Điện đô, bảy quan nhận di chúc,

Giết Huy quận, ba quân phò Trịnh vương

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười một

- Quân cần tinh nhuệ không cần nhiều. Có trăm quân cảm tử, cũng đã đủ để hoành hành trong thiên hạ. Thần đã từng thử, quân giặc có lúc kéo tới đầy cả đồng, thần chỉ sai vài chục người xông đến trước trận, múa dao chém bừa, không lần nào giặc không tan vỡ.

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí-Hồi thứ tám

Dương Trọng Tế bị dâng tù trước nhà Thái học

Hoàng Phùng Cơ phải tự tử ở ngoài Tây thành. Ngô gia văn phái

Hoàng Lê nhất thống chí

Hồi thứ tám

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười

Chỉnh dàn quân giáp liền với luỹ, bốn mặt đánh vào, suốt nửa ngày không lấy được luỹ. Đến tối, mưa dầm rả rích, gió thổi ào ào, trời đất đen ngòm, cách gang tấc không trông thấy gì. Chỉnh hạ lệnh cho quân lính vây sát luỹ của chúa.

Xem tiếp...

Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ tư

Ngô gia văn phái

Hoàng Lê nhất thống chí

Hồi thứ tư

Xem tiếp...

loading...